วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

สุขภาพจิตบุคลิกภาพเด็ก สำคัญไฉน
           

   
     วัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะ   

การที่เด็กๆได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม  เด็กก็จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ   มีสุขภาพจิตและบุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะ  และนี่คือเหตุผลสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเอาใจใส่ลูกรักของท่านด้วยความเข้าใจ  ให้ความรักความอบอุ่นอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอทั้งความรู้สึก  คำพูดและการแสดงออก  ก็จะทำให้ลูกรักรู้สึกมั่นคง  ปลอดภัยและอารมณ์ดีด้วยค่ะ

                วิธีการสร้างพื้นฐานทางอารมณ์ให้ลูกรักสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายก็คือ  การทำให้ลูกมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น  โดยเริ่มที่ตัวคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นและอย่าพยายามเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลูกรักกับเด็กคนอื่นๆเป็นอันขาด 

พร้อมกันนี้ก็ต้องให้คำชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม  เช่น  เมื่อลูกรักตักข้าวทานด้วยตนเอง  เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อเลิกเล่น ( อาจจะไม่เรียบร้อยไปบ้าง )      ถ้าหากลูกรักของคุณพ่อคุณแม่ทำผิด ก็ไม่ควรใช้ท่าทางหรือคำพูดตำหนิลูกอย่างรุนแรง  แต่ควรใช้วิธีการอธิบายเหตุผลด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนโยน  เพื่อว่าลูกจะได้นำไปปฏิบัติต่อคนอื่นด้วย
            
    การสร้างความไว้วางใจให้กับลูกรักก็สำคัญนะคะ  
คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำอะไรด้วยตนเอง  ได้คิดได้ตัดสินใจด้วยตนเองบ้าง โดยคอยช่วยเหลือเป็นบางครั้งเมื่อลูกรักต้องการและให้คำชมเชยเมื่อลูกรักทำสำเร็จ  ก็จะทำให้ลูกมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเคร่งครัดหรือเข้มงวดมากด้วยกฎเกณฑ์กับลูกมากเกินไปเพราะจะทำให้ลูกเกิดความเครียดได้   แต่ควรใช้เหตุผล ใช้ความรักเป็นแรงจูงใจให้ลูกทำหรือแสดงพฤติกรรมที่ดี มีจิตใจที่ดีและควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ชอบ ความสนุกสนานก็จะช่วยให้ลูกรักเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ผ่อนคลายและเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดี  ร่าเริง  แจ่มใสค่ะ


อย่าลืมนะคะ บุคลิกภาพ ความสุขและความเชื่อมั่นของเด็กๆจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเข้าใจและการสนับสนุนส่งเสริมลูกอย่างถูกต้องของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: