วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ครูผู้ดูแลเด็ก                                                     

ครูแอ๊ว 
กิตติภา ศิโรรัตน์ธัญโชค 
ปริญญาตรีบริหารการศึกษา,
 Mini MBA.หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
ประสบการณ์บริหารงานอนุบาลกว่า 30 ปี
เจ้าของ-ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง

ครูเอ
เบญจวรรณ  ใจสุข
ปริญญาตรี เอกปฐมวัยครูบุ๋ม
วีรภรณ์ ศิโรรัตน์ธัญโชค
ประกาศนียบัตรการเลี้ยงดูเด็ก ประสบการณ์ 20ปี


ครูต่าย
โสภิน ใจวัง
ปริญญาตรี (ศศบ.) เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 อรพินท์   ตราโต
พยาบาลวิชาชีพ 
(ดูแลสุขภาพและพัฒนาการเด็ก ประจำบ้านแม่พระอุปถัมภ์)
ครูใหญ่
ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค
ปริญญาตรี เอกสุขศึกษา
ปริญญาโท (คม.)เอกบริหารการศึกษา จุฬาฯไม่มีความคิดเห็น: